grammar     writing

โพนพิทยาคมจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย

1

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ไปชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม นำโดยท่านผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่างพร้อมคณะครู เข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

วัดหลวงพ่อพระใส ศาลาแก้วกู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย และบ้านเชียง อุดรธานี 12 ธันวาคม 2559

3

2

5

6

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ