นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปี ซ้อน โพนพิทยาคม

โพนพิทยาคม กับ 3 รางวัล ที่ทรงคุณค่า รางวัล พระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ประเภทนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

                                           ปีการศึกษา 2556  นายคณิน   ภูผิวเงิน                นักเรียนชั้น ม.6/1
                                           ปีการศึกษา 2557 นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร          นักเรียนชั้น ม.6/1
                                           ปีการศึกษา 2558 นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์      นักเรียนชั้น ม.6/1

นักเรียนพระราชทาน21                                                  1. นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร   2. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อมสิงห์   3. นายคณิน   ภูผิวเงิน    

นักเรียนพระราชทาน10

นายคณิน   ภูผิวเงิน
 

นักเรียนพระราชทาน1
                                                                                            นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 
นักเรียนพระราชทาน2

              นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 

นักเรียนพระราชทาน3

              นายณัฐพงษ์  โคต่อเนตร 

นักเรียนพระราชทาน4

นักเรียนพระราชทาน5
นักเรียนพระราชทาน6

นักเรียนพระราชทาน7

นักเรียนพระราชทาน8

นักเรียนพระราชทาน9

นักเรียนพระราชทาน11


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน12
นักเรียนพระราชทาน13


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน14


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน15


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน16


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน17


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

นักเรียนพระราชทาน18


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน19


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  
 

นักเรียนพระราชทาน20


นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์  

 

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ