คณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อเร็วนี้ ทางโรงเรียนได้กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยจัดให้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะครูที่จะปฏบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส  จากนั้น ได้เชิญผู้ปกครองร่วมประชุมชั้นเรียน ภาคบ่าย คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง591 ประชุมผู้ปกครอง592 ประชุมผู้ปกครอง593 ประชุมผู้ปกครอง594 ประชุมผู้ปกครอง595 ประชุมผู้ปกครอง596 ประชุมผู้ปกครอง597 ประชุมผู้ปกครอง598 ประชุมผู้ปกครอง599 ประชุมผู้ปกครอง5910 ประชุมผู้ปกครอง5911 ประชุมผู้ปกครอง5912 ประชุมผู้ปกครอง5913 ประชุมผู้ปกครอง5914 ประชุมผู้ปกครอง5915 ประชุมผู้ปกครอง5916 ประชุมผู้ปกครอง5917 ประชุมผู้ปกครอง5918 ประชุมผู้ปกครอง5919
 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ