บุญประทายข้าวเปลือกและวันสถาปณาโรงเรียนโพนพิทยาคม

โพนพิทยาคม ท่าน ผอ.สิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดมีบุญประทายข้าวเปลือก และวันสถาปณาโพนพิทยาคม ประจำปี 2559 เพื่อสมทบทุนการศึกษาก่อสร้างลานกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 1 เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และใช้ประโยชน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม1 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม2 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม3 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม4 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม5 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม6 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม7 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม8 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม9 ประทายข้าวเปลือกโพนพิทยาคม10

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ