grammar     writing

บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายยุทธณา อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายอนุชา แก้วปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน งานนักศึกษาวิชาทหาร งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นายบัญชา ชินโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกิจกรรมกัฒนาผู้เรียน


นางมัณฑณา อินธิแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวา
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานห้องสมุด


นางสาวพนัสดา มาตราช
ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานรับนักเรียน

                                                                            

 

                                                       

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ