บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายยุทธณา อาจหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นายอนุชา แก้วปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน งานนักศึกษาวิชาทหาร งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นายบัญชา ชินโณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกิจกรรมกัฒนาผู้เรียน


นางมัณฑณา อินธิแสง
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวา
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานห้องสมุด


นางสาวพนัสดา มาตราช
ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้างานรับนักเรียน

                                                                            

 

                                                       

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ