grammar     writing

ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา                   นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง  
                                                     ระดับการศึกษา ปริญญาโท
                                                     วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

   
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                นายวัชระ  บุรีมาต
                                                      
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
                                                      
วุฒิการศึกษา การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

จำนวนครู (ไม่รวมผู้บริหาร) จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

0

2

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

3

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3

2

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2

0

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

0

1

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1

0

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

3

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

3

4

รวม

10

14

24

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
 

  จำนวนครู (ไม่รวมผู้บริหาร) จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ระดับปริญญาตรี

2

6

8

ระดับปริญญาโท

5

8

13

รวม

7

14

21

 

 

จำนวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ พนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

พนักงานราชการ

0

1

ครูอัตราจ้างที่ทำหน้าที่สอน (เฉพาะที่ได้รับงบประมาณจาก ศธ)

0

0

ครูต่างประเทศ

0

0

พนักงาน ก.พ.

0

0

 

  จำนวนลูกจ้างประจำ

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

ช่างครุภัณฑ์

1

0

พนักงานขับรถ

0

0

ยาม

0

0

คนครัว / คนสวน

1

0

 

   ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ปีพุทธศักราช

ชื่อ

–   ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

2523 2527

นายประมวล

อินทรศรี

ครูใหญ่

2

2527 2531

นายทวีศักดิ์

ตินอาษา

อาจารย์ใหญ่

3

2531 2536

นายปริญญา

อินทรวิศิษฏ์

อาจารย์ใหญ่

4

2536 2539

นายพิชิต

สารสุข

อาจารย์ใหญ่

5

2539 2541

นายวิวัฒน์

นันทศิริ

ผู้อำนวยการ

6

2541 2543

นายสุวัฒน์

อินธิแสน

ผู้อำนวยการ

7

2543 2546

ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์

เรืองสนาม

ผู้อำนวยการ

7

2546 2549

นายบุญชนะ

ศรีริทารา

ผู้อำนวยการ

9

2549 2554

นายประสาท

ฤทธิวงศ์

ผู้อำนวยการ

10

2554 2558

นายปีใหม่

ประจักษ์วงศ์

ผู้อำนวยการ

11 2558 – ปัจจุบัน นายสิทธิชัย   จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการ

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ