ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

Animated Jumping Map Pin ui animation micro interaction after effect ux ui pin map location icon gif animation

ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

ที่ตั้ง
                              
โรงเรียนโพนพิทยาคม    ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 7  บ้านอ้อมแก้ว  ถนนอ้อมแก้ว – ห้องโจด (สน.3061)

                                                  ตำบลบ้านโพน  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย์ 47230

โทรศัพท์                           0 4217 0446   โทรสาร 0 4217 0446

ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์      phonpith@gmail.com

เว็บไซต์                        http://www.ptk.ac.th  

เขตพื้นที่การศึกษา             มัธยมศึกษา เขต 23

พิกัด                              1711'16.82"เหนือ    104?20'0.18"ตะวันออก


ช่วงชั้นศึกษาที่เปิดสอน

                             มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6)

เขตพื้นที่บริการ

                                            ประกอบด้วย 5 ตำบล รวม 48 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ตำบลบ้านโพน

ตำบลนาตงวัฒนา

ตำบลนาแก้ว

ตำบลบ้านแป้น

ตำบลเชียงสือ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

บ้านอ้อมแก้ว

บ้านโพนน้อย

บ้านปู่พึ้ม

บ้านโพนใหญ่

บ้านวังปลาเซือม

บ้านนาจาน

บ้านอ้อมแก้วน้อย

บ้านใหม่ไชยา

บ้านนาจานใหม่

บ้านนาตงใหญ่

บ้านโพนแคใหญ่

บ้านดอนดู่

บ้านปุ่งน้อย

บ้านปุ่งใหญ่

บ้านนาตงน้อย

บ้านป่าผาง

บ้านบึงศาลา

บ้านโพนแคน้อย

บ้านปุ่งวัฒนา

บ้านโพนแคกลาง

บ้านนาแก้ว

บ้านนาเดื่อ

บ้านกลาง

บ้านหนองผือ

บ้านหนองกระบอก

บ้านโคกแก้ว

บ้านเทพนิมิต

บ้านใหม่หนองผือ

บ้านนาแก้วใหม่

บ้านกลางใหม่

บ้านนาเดื่อน้อย

บ้านหนองบัวทอง

บ้านท่าศาลา

บ้านโพนงามโคก

บ้านโพนงามท่า

บ้านน้ำพุ

บ้านแป้น

บ้านโพนบก

บ้านจอมแจ้ง

บ้านบึงประชาราษฎร์

บ้านโพนงามโคกใหม่

บ้านแป้นใหม่

บ้านเชียงสือใหญ่

บ้านเชียงสือน้อย

บ้านโนนกุง

บ้านท่าสาวคอย

บ้านอุดมวัฒนา

บ้านโนนสามัคคี

บ้านโนนประดู่

 
ประวัติการก่อตั้ง

            โรงเรียนโพนพิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2523 โดยวันเปิดทำการสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา บนที่ดินราชพัสดุเลขที่ โฉนด เลขที่ สน.409 โดยเจ้าของที่ดิน ได้บริจาคในวันที่ได้มา คิดเป็นมูลค่า 230,000.00 บาท มีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดสนามกีฬาประจำอำเภอ ทิศตะวันออกติดถนนอ้อมแก้ว – ห้องโจด (สน.2013) และทิศตะวันตกติดที่ดินเอกชน

 ปรัชญา

สุ จิ ปุ ลิ    วินิมุตฺโต    กถํ โส    บณฺฑิโต    ภเว

     ผู้ที่เว้นจากการฟัง การคิด การถามและการเขียนแล้ว จะเป็นนักปราชญ์ได้อย่างไร

 

คติพจน์

มีวินัย ใจกตัญญู รู้ประหยัด เจนจัดวิชาการ

 

วินัย            โรงเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ใจกตัญญู       โรงเรียนมุ่งพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจ จรรยามารยาทนักเรียนให้มีจริยธรรมอันดีงามรู้คุณผู้มีพระคุณแก่ตน

รู้ประหยัด       โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน ใช้ทรัพยากรในสิ่งที่จำเป็นให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เจนจัดวิชาการ โรงเรียนมุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  คำอธิบาย: Ponpit

หลวงพ่อองค์แสน

 

 

>   สีประจำโรงเรียน

   

 

แสด  –  ขาว

สีแสด  หมายถึง   ความอดทน  ความสามัคคี

สีขาว  หมายถึง   ความใสบริสุทธิ์

 

 

อัตลักษณ์

       เป็นสถานศึกษาที่นักเรียนมีมารยาทงาม รู้จัก ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ

 

 

เอกลักษณ์ (จุดเน้นและจุดเด่น)

          เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมกิจกรรมโครงงาน : ประดิษฐ์หุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ