ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง นำคณะครูร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ.สิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม คนใหม่ รองผอ.วัชระ  บุรีมาต นำคณะครูโพนพิทยาคมร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่ง วัดป่าโนนขุมเงิน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากทางอำเภอโพนนาแก้ว ในการจัดพิธีในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า
แต่งกายชุดเต็มยศไว้ทุกข์และมีประชาชนแต่งกายชุดสุภาพสำหรับไว้ทุกข์ ร่วมพิธีในครั้งนี้ 
                                                                                                    ครูยุทธณา  อาจหาญ ครูเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม 23 รายงาน
www.ptk.ac.th

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม21

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม05

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม32

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม22

พระธาตุขุมเงิน วัดป่าโนนขุมเงิน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม31

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม30

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม29ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม07

ผอ.สุิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง รองผอ.วัชระ  บุรีมาต

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม26

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม25

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม24
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม23

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม15

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม16

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม01
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม13

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม11

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม27
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม20 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม19
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม18 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม17
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม14 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม12
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม10 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม09 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม08 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม04 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม03 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราช-โพนพิทยาคม02

 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ