อบรมค่ายพุทธธรรม นำชีวิต ตามโครงการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม อบรมค่ายพุทธธรรม นำชีวิต ตามโครงการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์ นิสิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากร และได้ออกค่ายกิจกรรมการพัฒนามอบเงินงบประมาณในการทาสีรั้วโรงเรียน และจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ครูและยฃนักเรียนโพนพิทยาคม ในโอกาสนี้ด้วย

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5305
ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5316

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5318

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5320

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5328

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5343

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5344

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5345

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5368

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5376

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5378

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5382

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5401

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5404

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5458

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5459

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5502

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5536

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5546

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5562

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5583

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5584

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5585

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5586

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5588

ค่ายพุทธธรรมโพนพิทยาคม7-9ธันวาคม2558IMG_5590

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ