สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต ๒๓ (สกลนคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1
ณ จังหวัดสกลนคคร
ระหว่าง วันที่ 7 – 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 9 1. เด็กชายราชธศักดิ์  สมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินธิแสง
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.52 ทองแดง 10 1. เด็กชายอภิศักดิ์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงเพริศพริ้ง  มหาชัย
 
1. นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วคำแจ้ง
2. นางสาวมาลินี  โคตรหานาม
3. นางสาวรัชดาภรณ์  พันธุออน
 
1. นางบุสดี  ขันมะจันทร์
2. นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวนันทิดา  พรหมพิลาด
2. นางสาวพรนิภาพันธ์  รันละโคตร
3. นางสาวอรญา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางบุสดี  ขันมะจันทร์
2. นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. นายนครินทร์  มหาชัย
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูธเนศ  คึมยะราช
2. นายภูวนัย  รันละโคตร
3. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางลำไพ  โชคศรี
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัฏฐ์  บรเพ็ชร
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางกำจัด
3. เด็กหญิงพัชรีญา   อดทน
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสาวพุทธชาติ  พลวิเศษ
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมะลิวัลย์  สร้อยสิงห์
2. นางสาวอนัญญา  อักษรวงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  เขียวมา
 
1. นายนวรัตน์  พรหมจักร
2. นางสาวพนัสดา  มาตราช
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาววิลาวัณย์   อุปติ
3. นางสาวเกวลิน  เครือตาแก้ว
 
1. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
2. นางสุนันทา  บุตะลา
 

สรุปรางวัลศิลปหัตถกรรมโพนพิทยาคม

 

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ