นักเรียนโพนพิทยาคม เข้ารับการอบรม พัฒนาต้นกล้าเยาวชนกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.23 สกลนคร  ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชน” ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ให้แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 23 จำนวน 250 คน ในกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนแกนนำ ได้พัฒนาตัวเอง ในการเรียนรู้เรี่องเพศวิถีศึกษา ให้รอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีความรู้เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย เข้ากับมิติสังคมและวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นนักเรียนวิทยากรหลักในโรงเรียนและในชุมชนของตน เอง ร่วมเป็นกลไก ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอและจังหวัดสกลนครได้
ในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่นัก เรียนวิทยากรแกนนำ และ นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รอง ผอ.สพม.เขต 23 กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดอบรม และขอขอบคุณ กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ ปี 2558 จำนวน 490,500 บาท ให้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นางณิชากร หาญคำมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพม.เขต 23 นายมนู ภูกองชนะ ครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นายจิโรจน์ อณาชัย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางฉวีวรรณ ฮึกเหิม นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สกลนคร และนายวิทยา แสงปราชญ์ เจ้าหน้าที่สภาเด็ก

 

0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 36 38 39

ขอบขอบคุณแหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์ สพม 23 http://school-info.sesarea23.go.th/?p=725

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ