โพนพิทยาคมจัดอบรมโครงการ Herb in My Heart สมุนไพรในใจฉัน

เครือข่ายเด็กและเยาวชน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ นักเรียนโพนพิทยาคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก เทศบาลตำบลเชียงสือ เทศบาลตำบลบ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพื้ชสมุนไพรพื้นบ้านของเรา ให้นักเรียนเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ.ปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ รอง ผอ.วัชระ  บุรีมาต  มีครูสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชน อำเภอโพนนาแก้ว ได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมเพื่อให้ครูและนักเรียนตระหนักในคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเรา และรู้จักการใช้สมุนไพร ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป  … ข่าว  ครูยุทธณา  อาจหาญ  ปชส.สพม.23อบรมสมุนไพร20150828-102935 อบรมสมุนไพร20150828-102942 อบรมสมุนไพร20150828-102943 อบรมสมุนไพร20150828-102949 อบรมสมุนไพร20150828-102947 อบรมสมุนไพร20150828-102944 อบรมสมุนไพร20150828-102945 อบรมสมุนไพร20150828-102946 อบรมสมุนไพร20150828-102951 อบรมสมุนไพร20150828-102953 อบรมสมุนไพร20150828-102955 อบรมสมุนไพร20150828-102957 อบรมสมุนไพร20150828-102958 อบรมสมุนไพร20150828-103000 อบรมสมุนไพร20150828-103001 อบรมสมุนไพร20150828-103002 อบรมสมุนไพร20150828-102959 อบรมสมุนไพร20150828-103015 อบรมสมุนไพร20150828-103004 อบรมสมุนไพร20150828-103006 อบรมสมุนไพร20150828-103007 อบรมสมุนไพร20150828-103020 อบรมสมุนไพร20150828-103016

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ