Breaking News
grammar     writing

บุคลากรสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

tc801นางมะลิวัลย์  ภูผิวเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

tc802
นายอุ่น   อุปติ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

 

tc804

นางสาวศิรินุช  นะคะจัด
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

tc803
นางสาวกนกกร  สุวรรณไตรย์
ครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ