บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

tc701 นางลำไพ  โชคศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ สอนวิชางานธุรกิจ

tc702


นางสุนันทา  บุตะลา
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาการงานอาชีพ


 

tc703

นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาการงานอาชีพ


 

tc704

นายบุญทอม  งิ้วก่าน
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชางานช่าง

 

tc761


นางสาวศิริรัตน์  นุชนาคา
พนักงานราชการ ตำแหน่งครู
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ