บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

tc403
นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ สอนวิชาสังคมศึกษา

tc404


นายปัณณวัฒน์ กิติพิชญา
ครู ค.ศ.1
สอนวิชาสังคมศึกษา

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ