บุคลากรกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

tc305
นางสาวพุทธชาติ  พลวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ สอนวิชาวิทยาศาสตร์

tc301

นายนวรัตน์  พรหมจักร
ครูเชี่ยวชาญ
สอนวิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

tc303

นายยุทธณา  อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาฟิสิกส์

 

tc307

นางสาวพนัสดา  มาตราช
ครู ค.ศ.1
สอนวิชาเคมี

tc308


นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์
สอนวิชาชีววิทยา
ครู ค.ศ.1
สอนวิชาชีววิทยา

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ