ประวัติโรงเรียนโพนพิทยาคม

โรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2523 โดยวันเปิดทำการสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา บนที่ดินราชพัสดุเลขที่ โฉนด เลขที่ สน.409 โดยเจ้าของที่ดินได้บริจาค คิดเป็นมูลค่า 230,000.00 บาท  

                   มีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินเอกชน
                   ทิศใต้ติดสนามกีฬาประจำอำเภอ ทิศตะวันออกติดถนนอ้อมแก้ว – ห้องโจด
                   และทิศตะวันตกติดที่ดินเอกชน

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ