ข้อมูลทั่วไป


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนโพนพิทยาคม

 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540675
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  540675
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonpithayakom
ที่อยู่ :
  เลขที่ 79 หมู่ที่   7   บ้านอ้อมแก้ว
ตำบล :
  บ้านโพน
อำเภอ :
  โพนนาแก้ว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47230
โทรศัพท์ :
  042170446
โทรสาร :
  042170446
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  phonpith@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุนารายณ์เจงเวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ