หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

 

เอกสารดาวน์โหลด
 1. บทสรุปหลักสูตร
 2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
 3. แผนจัดประสบการณ์ รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย
 4. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 5. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 6. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
 7. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 8. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
 9. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
 10. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
 11. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 12. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 13. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 14. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 15. แผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 16. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด
 17. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
 18. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 19. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต
 20. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต
สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 1
การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education)

 1. Paoboonjin(รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา)เนื้อหาสาระ ท่านรั่ว มีตาแหน่งเป็นเจ้าเมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยรับเงินจากเถ้าแก่หวังเพื่อไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้หลวง และรับงานขุดบ่อบาดาลและทาประปาหมู่บ้าน 
  วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=9PZZVrM7zSg

 2. MOST –The Bridge v.2 ไทยเนื้อหาสาระพนักงานการรถไฟ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันหนึ่งเขาได้พาลูกชายมาที่ทางาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่งกาลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชายเห็นรถไฟกาลังมาจึงวิ่งไปที่สะพานเพื่อที่จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน แต่เกิดพลัดตกลงไปใต้สะพาน ซึ่งขณะนั้นพนักงานฯ มองเห็นลูกชายตกไปใต้สะพาน และรถไฟวิ่งใกล้จะถึงสะพาน จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจว่า จะดึงคันโยกให้สะพานลงเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านและรักษาชีวิตของคนบนรถไฟ หรือจะไม่ดึงคันโยกให้สะพานลง เพื่อรักษาชีวิตลูกของตนเอง 
  วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=iJOeiT1IkhY&t=4s

 3. แก้ทุจริตคิดฐานสอง เนื้อหาสาระอธิบายรูปแบบการขัดขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง
   วิดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=FEfrARhWnGc

 4. เตือน สั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี เนื้อหาสาระ เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างการยึดพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
  วิดีโอhttps://www.youtube.com/watch?v=lysbfxvQmbA&t=9s

 5. บังคับใช้วันแรก พ.ร.บ. ห้ามขอทาน ผิดโทษอาญา เนื้อหาสาระ เพื่อศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม 
  วิดีโอhttp://www.nationtv.tv/main/content/378510947/?fbclid=IwAR3zTlwR5UWeaaJpgIKIHuNZrBBYQhgSKgEITu6FZEcxC4y9JLUNxoM6P4k
 6. อวสานแผงค้าริมทางหลวง ลั่น ภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยงเนื้อหาสาระ กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้าทางกลวงทั่วประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ ขายตลอดทั้งปี และแผงชั่วคราว 
  วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=wbgiG9l_G5w

 7. แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขกทฎรถติด-ผิดกฎหมาย เนื้อหาสาระ นักเร่ขายกล้วยทอดลงมาเร่ขายบนถนน เป็นการกีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้ถนน ทางเท้าในเขตนางเลิ้ง? https://www.posttoday.com/social/local/313223?fbclid=IwAR1toJuJbV3S4xKrsb3SRzj5c_j_GWguMWmgk3wgs6vZTe3QGSVtSamnYTo
  วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=n96PP_6J1K0&feature=youtu.be

 8. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 9. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 10. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 11. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 12. เนื้อหาสาระ วิดีโอ
 13. เนื้อหาสาระ วิดีโอ

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ