ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนพิทยาคม

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนพิทยาคม
รายตัว มอบตัว วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 สถานที่ ห้องประชุมแสดขาว อาคาร 2
มาพร้อมกับผู้ปกครอง การแต่งกายชุดนักเรียน
   – เอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปพ.1 ให้ถ่ายเอกสารมาด้วย พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา  พร้อมลงชื่อ สำเนาถูกต้อง

 

ดาวน์โหลดผลการสอบไฟล์ PDF

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ