ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เลือกฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ โพนพิทยาคม

ทางโรงเรียนของเรา ยินดีต้อนรับนักศึกษาเลือกมาฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 1/2562 นะครับ
 –  มีบ้านพักครู แยก ชาย หญิง 
 –  การดูแลเอาใจใส่ จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ และบุคลากร  อย่างดีเยี่ยม

             สอบถามเพิ่มเติม  ครูยุทธณา   อาจหาญ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  Tel 0899430882

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ