ข้อมูลด้านสิ่งก่อสร้าง


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโพนพิทยาคมอาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2525


อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2535


อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2537


อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2539


อาคารอเนกประสงค์
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2545


อาคารอเนกประสงค์
102/27(ตอกเข็ม)
ปีที่สร้าง 2527


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2525


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2527


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2528


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529


บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2537


บ้่านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2525


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2524


ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2530


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557


ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559


เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536


สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525


ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525


ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535


ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2532


ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539


ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ