grammar     writing

ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว

2 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดงานของดีโพนนาแก้ว ณ สนามที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ทางอำเภอโพนนาแก้วชืนชมโรงเรียนของเรา ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีท้องถิ่น จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ครับ
Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ