grammar     writing

บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางลำไพ โชคศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานแผนงาน


นางมะลิวัลย์ ภูผิวเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
งานบัญชี


นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานพัสดุ


นางสาวสิริรัตน์ บุตรโคษา
ครู (พนักงานงานราชการ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ