บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายบุญทอม งิ้วก่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา
ครู

งานวินัยนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวนวพร ชำนาญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 


นายอุ่น อุปติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ