Breaking News
grammar     writing

บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายบุญทอม งิ้วก่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา
ครู

งานวินัยนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวนวพร ชำนาญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 


นายอุ่น อุปติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ