Breaking News
grammar     writing

บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายบุญทอม งิ้วก่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา
ครู

งานวินัยนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวนวพร ชำนาญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 


นายอุ่น อุปติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 

Check Also

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนพิทยาคม

ประกาศผลสอบเข้า ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ