grammar     writing

บุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายบุญทอม งิ้วก่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา
ครู

งานวินัยนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวนวพร ชำนาญเวช
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 


นายอุ่น อุปติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

งานวินัยนักเรียน 

Check Also

ผลการสอบและจัดห้องเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โพนพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการสอบและจัดห ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ