บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นางสุนันทา บุตะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า


นางสาวสะคราญนิตย์ นามละคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารบรรณ


นายจักรกฤช จันทรวีระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสารสนเทศ ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

 


นายสุทธิชัย นาคะอินทร์
ครู ค.ศ 1
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ และ งานแนะแนว

Check Also

ผังการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ