ฐานข้อมูลผลการเรียน โปรแกรม Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2560


ฐานข้อมูลผลการเรียน โปรแกรม Bookmark ภาคเรียนที่ 2/2560

            เรียน  คณะครูโพนพิทยาคม ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูล นี้ จากนั้นแตกไฟล์ เก็บไว้ที่แฟลชไดรฟว์ หรือ ไดรฟว์ D: ท่านสามารถแก้ไขผลการเรียนได้ โดยการเปิดผ่านโปรแกรม Bookmark ห้ามเปิดไฟล์ Acess โดยตรงเด็ดขาด

สาระวิชาภาษาไทย
         1.  ครูบุสดี  ขันมะจันทร์          2. ครูจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา

สาระวิชาคณิตศาสตร์
         1.  ครูบัญชา  ชิณโณ   
         2.  ครูรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
         3.  ครูมัณฑณา อินธิแสง
         4. ครูอนุชา   แก้วปัญญา่

 สาระวิชาวิทยาศาสตร์
         1.  ครูนวรัตน์  พรหมจักร
         2.  ครูยุทธณา  อาจหาญ
         3.  ครูพุทธชาติ  พลวิเศษ
         4. ครูพนัสดา  มาตราช
         5. ครูสุทธิชัย  นาคะอินทร์

 สาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
         1.  ครูนวพร   ชำนาญเวช

 สาระวิชาศิลปะ
         1.  ครูจักรกฤช  จันทรวีระกุล

 สาระวิชาสังคมศึกษา
         1.  ครูสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม
         2.  ครูปัณณวัฒน์  กิตติพิชญา

 สาระวิชาการงานอาชีพ 
         1.  ครูลำไพ  โชคศรี
         2.  ครูสุนันทา  บุตะลา
         3. ครูสะคราญนิตย์  นามละคร
         4. รูบุญทอม   งิ้วก่าน
         5. ครูธนารีย์  บุตรโคษา

 สาระวิชาภาษาต่างประเทศ
         1.  ครูมะลิวัลย์  ภูผิวเงิน
         2.  ครูอุ่น  อุปติ
         3. ครูกนกกร  สุวรรณไตรย์

ท่านที่ยังไม่มีโปรแกรม Bookmark ดาวน์โหลดที่นี่        >>>  คู่มือการใช้งานโปรแกรม
       

Check Also

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

โรงเรียนโพนพิทย ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ