grammar     writing

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพนพิทยาคมทำการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมแสดขาว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ