grammar     writing

ประกาศเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ทุกคน ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศการเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2560
ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม

Check Also

ผลการสอบและจัดห้องเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โพนพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการสอบและจัดห ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ