grammar     writing

ประกาศเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ทุกคน ทางโรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศการเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2560
ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ