grammar     writing

ข้าราชการครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์


tc203
นางมัณฑณา  อินธิแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

tc201

นายบัญชา  ชินโณ
ครูชำนาญการพิเศษ

tc202

นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

tc204

นายอนุชา   แก้วปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


ครูชำนาญการ

Check Also

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ