grammar     writing

ข้าราชการครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์


tc203
นางมัณฑณา  อินธิแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

tc201

นายบัญชา  ชินโณ
ครูชำนาญการพิเศษ

tc202

นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

tc204

นายอนุชา   แก้วปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


ครูชำนาญการ

Check Also

ผลการสอบและจัดห้องเรียน การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โพนพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2561

ผลการสอบและจัดห ...

ใส่ความเห็น

โรงเรียนโพนพิทยาคม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร webmaster นายยุทธณา อาจหาญ